Commune de Bertrange

Les actualités de Bertange

  signe-avertissement 76080-3087

  Avis - Rue de Luxembourg

  A cause des travaux avec une grue à la hauteur de la maison n°71, rue de Luxembourg, la voie de circulation sera rétrécie à la hauteur des travaux.   Un stationnement interdit sera mis en place à côté de la maison n°76. Une déviation des piétons sera mise en place.    Le présent règlement entrera en vigueur le lundi 27 septembre 2021 de 07:00 heures à 17:00 heures.

  Lire la suite

  1234 resized 700 700 90 50a35025d659f travail-etudiant2 (1)

  Vacance de poste - Architecte-urbaniste

  1 architecte-urbaniste (40 h/semaine) à durée indéterminée

  Lire la suite

  1234 resized 700 700 90 50a35025d659f travail-etudiant2 (1)

  Vacance de poste - Chargé de communication

  1 chargé de communication à durée indéterminée (40 h/semaine)
  afin de renforcer le "Service communication et relations publiques" du secrétariat communal

  Lire la suite

  InfoTrafic-25&26.09.2021

  CFL - Info Client

  Aucun train ne circule entre LUXEMBOURG - KLEINBETTINGEN - ARLON le 25 et 26 septembre 2021

  Lire la suite

  CAS-Hierscht

  Brochure Club Am Schlass - Hierscht 2021

  Léif Frënn vum Club Am Schlass,   Esou lues verfierft d’Natur sech an hir schéinste Faarwen an d’Deeg ginn erëm méi kuerz. Mee dat heescht awer net, datt een Doheem soll setze bleiwen. Eng gutt Optioun ass sech matrappen ze loosse fir dës Zäit esou flott ewéi méiglech ze erliewen. Dofir freeën ech mech Iech eis Hierschtbroschür ze presentéiere wou mir, wéi gewinnt, ee flotte Programm op Bee gestallt hunn, dee mir hoffentlech zesummen erliewe wäerten.   Ënnert dem Titel ‘Duerch Dall a Land’ fannen an dëser Broschür dës Kéier och d’Amateure vun Oldtimer sech erëm. Mam éischten, vun der Daimler-Benz AG gebauten, Omnibus, geet et iwwert all Bréck, Hiwwel a Land. Dëse Mercedes-Benz vum Typ O 3500 gouf am Wierk zu Mannheim tëscht 1949 an 1955 hirgestallt an zielt zu den erfollegräichsten Omnibusser vu senger Zäit. Détailer gitt Dir nach méi spéit gewuer. Esou vill kann ech Iech op dëser Plaz scho verroden, Dir dierft dësen Tour op kee Fall verpassen!   Doriwwer eraus stinn natierlech eis flott Trëppeltier mam Ed Pansin weiderhin um Programm, an och eis léif gewonnen Alpakaen dierfen sech iwwert déi eng oder aner Visitt vun eis freeën.   Ech wëll Iech awer net d’Loscht huelen weider duerch d’Broschür ze bliederen a meng Iddien ze entdecken, wou dach déi eng oder aner ganz fantastesch Aktivitéit dobäi ass. An der Hoffnung, datt Dir Iech ugesprach fillt, sidd Dir häerzlech invitéiert, Iech bei mir am Service ze melle fir Är Plaz ze garantéieren.   Sou an elo hoffen ech, datt ech Iech konnt begeeschtere fir eng flott Excursioun mat eis ze maachen.   Ech freeë mech op Iech a bis dohi bleift gesond, Margot   Wichteg Informatioun! All Participanten sinn gebieden hir Impfcertificaten, PCR- oder Antigenschnelltester virun der jeeweileger Aktivitéit ze präsentéieren. Mir behalen eis d’Virrecht d’Visitten ze annuléieren.

  Lire la suite

  Bulletin Aktioun Gielt-Band 297x370mm 02

  Aktioun Gielt Band

  Wou? / Où? / Where? / Wo?   Parc Helfent Bongert Atert Bongert Schwall bei der Allwiss rue des Chênes/rue Alphonse Munchen rue des Romains/rue Dr Marie-Paule Molitor Peffer D’Gielt Band… … ass eng Aktioun vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, dem Syvicol an der Gemeng Bartreng. Ass een Uebstbam um Territoire vun der Gemeng mat engem giele Band markéiert, dann ass d’Plécke fir den eegene Bedarf erlaabt, jo esouguer erwënscht. An dat gratis. Zil ass et vun deene villen ongenotzten Uebstbeem ze profitéieren an sech ze zerwéieren.   Mir sinn Antigaspi, an Dir? Le ruban jaune, « Gielt Band » ... est une action du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en collaboration avec le Syvicol et la Commune de Bertrange. Si un arbre fruitier sur le territoire de la Commune est marqué à l’aide d’un ruban jaune, la cueillette pour l’usage personnel est autorisée – voire même souhaitée – et gratuite. Le but est de se servir et de profiter de tous les fruits inutilisés.   Nous sommes antigaspi, et vous?   The yellow ribbon, “Gielt Band” ... is a campaign by the Ministry of Agriculture, Viticulture and Rural Development together with the Syvicol and the municipality of Bertrange. If a fruit tree on the municipality’s territory is marked with a yellow ribbon, picking the fruit for personal use is permitted – even welcomed- and free of charge. The aim is to help yourself to the otherwise wasted fruit and make use of it.   We’re against wasting food, how about you?   Das gelbe Band, „Gielt Band“ ... ist eine Aktion des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Syvicol und der Gemeinde Bartringen beteiligt sich. Ist ein Obstbaum auf dem Gebiet der Gemeinde mit einem gelben Band gekennzeichnet, ist es erlaubt – ja sogar erwünscht – kostenlos Obst für den Eigenbedarf zu pflücken. Das Ziel ist es, von den vielen ungenutzten Obstbäumen zu profitieren und sich zu bedienen.   Wir sind gegen Lebensmittelverschwendung, Sie auch?

  Lire la suite

  Babbel Treff

  Babbel Treff - Café des Langues

  Opruff fir Animateuren-Benevolen   D’Gemeng Bartreng an hir Integratiounskommissioun lancéiere geschwënn de “Babbel Treff” op Lëtzebuergesch.   De “Babbel Treff” ass geduecht fir Äre Vocabulaire an d’Praxis ëmzesetzen an dobäi Leit vu vill verschiddenen Kulture kennen ze leieren.   Appel à animateurs-bénévoles   La Commune de Bertrange et sa Commission d’Intégration lancent très prochainement un Café des Langues pour les personnes intéressées à s’exprimer en luxembourgeois.   Le Café des langues a comme objectif de vous permettre de pratiquer la langue proposée et de découvrir la richesse linguistique et culturelle des résidents de notre commune.

  Lire la suite

  signe-avertissement 76080-3087

  Avis - rue de Leudelange

  A cause des travaux d’amménagement du trottoir (tronçon maison n°79 jusqu'à l'intersection avec la rue Dicks, côte impair) par l’entreprise Sogeroute S.à r.l., l’administration communale est tenue d’interdire toute circulation des piétons sur le trottoir de la maison n°79 jusqu’à l’intersection avec la rue Dicks.   Selon l’avancement des travaux, l’accès aux maisons côté impair dans la zone des travaux ne pourra pas être garanti. Le présent règlement entrera en vigueur le lundi 30 août 2021 jusqu'à la fin des travaux.

  Lire la suite

  concours

  Concours photo

  Le collège des bourgmestre et échevins a le plaisir d’inviter tous les photographes amateurs à participer à un concours photo portant sur le sujet : « Bertrange by night » Les meilleures photos seront exposées au parc communal au centre de Bertrange. Les photos (haute résolution et horizontale) peuvent être remises sur un stick USB au secrétariat communal, ainsi que sous forme digitale à l’adresse avec indication de votre prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance. Condition de participation : être résident à Bertrange Date limite pour l’envoi des photos : 15.10.2021 Le participant accorde aux organisateurs du concours le droit d’utiliser la photo à des fins de promotion, de publication et    d’exposition.

  Lire la suite

  Cover-subside

  Subventions communales

  Le conseil communal a adapté différents subsides et subventions et ce à l'unanimité. Par ailleurs, un certain nombre d'aides financières supplémentaires a été voté. Le dépliant vous informe sur toute la panoplie des allocations et vous permet d'en profiter d'une manière simple et rapide.

  Lire la suite

  Photo-Covid-Test

  Test antigénique rapide

  Dans le cadre de la loi COVID-19, le collège des bourgmestre et échevins propose à ses habitants de réaliser un test antigénique rapide (TAR).   Le test peut être effectué du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 08.00-12.00 heures et de 13.00-16.00 heures à l’administration communale.   Nous vous prions de vous munir de votre carte d’identité lors de votre passage.   Ce test vous est mis à disposition gratuitement.   ATTENTION: Cette offre s’adresse exclusivement aux résidents de la commune de Bertrange.

  Lire la suite

  christian-dubovan-Y x747Yshlw-unsplash

  Inondations - Demande d'une aide financière étatique

  Suite à la catastrophe naturelle, le Gouvernement a débloqué une enveloppe financière de 50 millions d'euros pour apporter une aide directe aux personnes touchées. Les ménages privés et les entreprises pourront prétendre à ces aides. Des aides agricoles et pour les communes sont aussi prévues.    Demander une aide financière pour ménages privés suite à une catastrophe naturelle

  Lire la suite