Commune de Bertrange
Logo office social

D’Gemeng Bartreng informéiert hir Matbierger datt de Büro vum Office Social ab dem 1. Mäerz 2023 keng Permanence méi zu Bartreng ubitt. De Büro an der Rue de la Fontaine ass natierlech weiderhin op Rendezvous op. Weider Informatiounen iwwert den Office Social fannt Dir hei: https://www.bertrange.lu/citoyens-residents/office-social

 

The Municipality of Bertrange informs its residents that as of 1 March 2023, the offices of the Social Office will no longer offer a permanence in Bertrange. The office in Rue de la Fontaine will of course remain open by appointment. Please find more information about the Social Office here: https://www.bertrange.lu/citoyens-residents/office-social

 

La commune de Bertrange informe ses résidents que les bureaux de l'Office Social n’offriront plus de permanence à Bertrange à partir du 1er mars 2023. Le bureau dans la Rue de la Fontaine restera bien entendu ouvert sur rendez-vous. Veuillez trouver plus d’informations sur l’Office Social ici: https://www.bertrange.lu/citoyens-residents/office-social