Commune de Bertrange
Bulletin Aktioun Gielt-Band 297x370mm 02

Wou? / Où? / Where? / Wo?
 

  • Parc Helfent
  • Bongert Atert
  • Bongert Schwall
  • bei der Allwiss
  • rue des Chênes/rue Alphonse Munchen
  • rue des Romains/rue Dr Marie-Paule Molitor Peffer

D’Gielt Band…

… ass eng Aktioun vum Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, dem Syvicol an der Gemeng Bartreng. Ass een Uebstbam um Territoire vun der Gemeng mat engem giele Band markéiert, dann ass d’Plécke fir den eegene Bedarf erlaabt, jo esouguer erwënscht. An dat gratis. Zil ass et vun deene villen ongenotzten Uebstbeem ze profitéieren an sech ze zerwéieren.
 

Mir sinn Antigaspi, an Dir?Le ruban jaune, « Gielt Band »

... est une action du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en collaboration avec le Syvicol et la Commune de Bertrange. Si un arbre fruitier sur le territoire de la Commune est marqué à l’aide d’un ruban jaune, la cueillette pour l’usage personnel est autorisée – voire même souhaitée – et gratuite. Le but est de se servir et de profiter de tous les fruits inutilisés.
 

Nous sommes antigaspi, et vous?


 

The yellow ribbon, “Gielt Band”

... is a campaign by the Ministry of Agriculture, Viticulture and Rural Development together with the Syvicol and the municipality of Bertrange. If a fruit tree on the municipality’s territory is marked with a yellow ribbon, picking the fruit for personal use is permitted – even welcomed- and free of charge. The aim is to help yourself to the otherwise wasted fruit and make use of it.
 

We’re against wasting food, how about you?


 

Das gelbe Band, „Gielt Band“

... ist eine Aktion des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Syvicol und der Gemeinde Bartringen beteiligt sich. Ist ein Obstbaum auf dem Gebiet der Gemeinde mit einem gelben Band gekennzeichnet, ist es erlaubt – ja sogar erwünscht – kostenlos Obst für den Eigenbedarf zu pflücken. Das Ziel ist es, von den vielen ungenutzten Obstbäumen zu profitieren und sich zu bedienen.
 

Wir sind gegen Lebensmittelverschwendung, Sie auch?