Commune de Bertrange

Geschichtsfrënn Bartreng a.s.b.l.

Président

Michel REULAND

Vice-président

Sylvie MEDERNACH


 

Secrétaire

Betty FABER


 

Adresse

142 rue de Dippach
L-8055 Bertrange
Tel. : 621 548 208

E-mail : 

Site internet : www.geschichtsfrennbartreng.lu