Commune de Bertrange

Geschichtsfrënn Bartreng a.s.b.l.

Président

Michel REULAND


 

Secrétaire

Betty GUIDE-FABER


 

Adresse

142 rue de Dippach
L-8055 Bertrange

E-mail : 

Site internet : www.geschichtsfrennbartreng.lu