Commune de Bertrange

Autres

Avril 21

Projection film - Eng Äerd

5017 resized 920 535 85 6229a6c29b644 eng-aerd

Début de l'événement :

19:00

@ Centre Culturel Paul Barblé / Entrée rue des Romains - Strassen

All Wandel geet mat engem éischte klenge Schrëtt un, komm mer maachen dësen zesummen!

E film vum Tom Alesch koproduzéiert mam Centre National de l’Audiovisuel an mam CELL - the Transition Hub.
Dauer vum Film: 85 Min.
 

De Film ass ob lëtzebuergesch mat franséischen an engleschen Ënnertitel. D'Sprooch vun den Diskussiounsronne gëtt de Participanten ugepasst.
 

No der Projektioun proposéiere mir en Austausch zum Thema lokal Klimaaktiounen an ärer Gemeng: Welch Projete ginn et an de Gemengen Stroossen a Bartreng am Kader vum Klimapakt? Bei welchen Aktioune géingt dir gären aktiv ginn?
 

Projektioun vum Film Eng Äerd ass organiséiert vun de Gemengen Stroossen a Bartreng, an Zesummenaarbecht mam CELL – the Transition hub, am Kader vum Klimapakt.
 

Mat der Ënnerstëtzung vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
 

Dësen Event gëtt am Respekt vun de Covidmesuren organiséiert.
 

Online Umeldung 
 ENG ÄERD

« Tout changement commence par un petit pas, ensemble faisons le nôtre! »
Un film de Tom Alesch coproduit par le Centre National de l’Audiovisuel et CELL - the Transition Hub.
Durée du film: 85 min.
 

Film en VO LU sous-titre FR et EN. La langue véhiculaire de la soirée sera adaptée aux participants.
 

Après la projection nous vous proposons un échange autour du sujet des actions locales pour le climat dans votre commune: Quels projets existent dans les Communes de Strassen et de Bertrange A quelles actions auriez-vous envie de participer?
 

La projection du film Eng Äerd est organisée par les Communes de Strassen et de Bertrange, en coopération avec CELL – the Transition hub, et dans le cadre du Pacte climat.
 

avec le soutien du Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
 

Cet événement est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigeur.
 

Inscription obligatoire en ligne ici.

 

 

 

 

Organisation: Commune de Strassen & Commune de Bertrange