Commune de Bertrange

Actualités

    Cover Gutt Zesumme Liewen 2021

    Gutt Zesumme Liewen

    Jidderee wëllt an engem harmoneschen Ëmfeld liewen a Liewensqualitéit genéissen. Dozou gehéiert d’Anhale vu verschiddene Gesetzer a Reegelen. De géigesäitege Respekt an d’Beuechte vun de Virschrëften erméiglechen en héijen Niveau u Liewensqualitéit a garantéieren eng gutt Noperschaft. Et ass dowéinst wichteg, dass all Bierger dem Anere genee souvill Respekt entgéint bréngt, wéi en es fir sech selwer afuerdert. Op eng gutt Noperschaft am géigesäitege Respekt. Tout le monde souhaite vivre dans un environnement harmonieux. C’est pour cette raison qu’il est important de respecter un certain nombre de lois et de règlements afin que la liberté des uns ne nuise pas à la liberté des autres. Le respect de ces règles entraîne une meilleure qualité de vie pour tous et constitue la base pour la vie en société. Le respect mutuel garantit une bonne cohabitation et un voisinage serein. We all want to live in a harmonious environment. This is why abiding by laws and rules is necessary. Mutual respect and consideration of a few regulations allow a high quality of life and guarantee a good environment. It is important that every citizen pays the same respect to others that he requieres to be given. To a good neighborhood in mutual respect. Jeder will in einem harmonischen Umfeld leben und Lebensqualität genießen. Hierzu ist das Einhalten einiger Gesetze und Regeln unabdingbar. Der gegenseitige Respekt sowie das Beachten der Vorschriften ermöglichen ein hohes Maß an Lebensqualität und garantieren eine gute Nachbarschaft. Es ist also wichtig, dass jeder Bürger dem Anderen genau so viel Respekt zollt, wie er für sich selbst einfordert. Auf eine gute Nachbarschaft im gegenseitigen Respekt.

    Lire la suite