Médiation du voisinage

Médiation du voisinage dans notre commune

Mediation

Noperschaftsmediatioun an eiser Gemeng

Mediatioun

 • ass fräiwëlleg a vertraulech
 • kascht de Bierger näischt, d’Gemeng bezillt de Mediateur
 • bitt d’Méiglechkeet eng fair Léisung fir jiddereen ze fannen
 • ass eng Alternative zu deieren Affären viru Geriicht
 • Appelléiert un d’Verantwortung vun de Parteien


Mediation between neighbors in our municipality 

Mediation

 • is a volunteer procedure and based on trust
 • without fees for the parties, the municipality is paying the mediators
 • enables finding solutions which take into consideration the interests of every party
 • offers an alternative to costly legal procedures
 • appeals to the responsibility of every party

         


           
Médiation du voisinage dans notre Commune

La médiation

 • est volontaire et confidentielle
 • est gratuite pour les parties concernées, la Commune prend en charge la rémunération du médiateur
 • permet de trouver des solutions dans le respect des intérêts de chacun
 • peut être une alternative aux procédures judiciaires coûteuses
 • fait appel à la responsabilité des parties


Nachbarschaftsmediation in unserer Gemeinde 

Mediation

 • ist freiwillig und vertraulich
 • gratis für die beteiligten Parteien, die Gemeinde übernimmt die Bezahlung der Mediatoren
 • ermöglicht Lösungen unter der Berücksichtigung der Interessen aller zu finden
 • bietet eine Alternative zu teuren gerichtlichen Verfahren
 • appelliert an die Verantwortung der Parteien


Mediação no nosso municipio

Mediação

 • é voluntária e confidencial
 • é gratuita a todos os cidadãos
 • permite encontrar soluções de acordo com os interesses de cada um
 • pode ser uma alternativa ao litígio caro
 • apela à responsabilidade dos partidos


Service de médiation : Tel. 621673648
E-Mail :

absolut Diskretioun ass garantéiert
strict confidentiality is ensure
la plus stricte confidentialité est garantie
strenge Vertraulichkeit ist garantiert
estrita confidencialidade é garantida