BaYoTa FestivalD’Jugend- an d’ArcA Kommissioun organiséieren an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Bartreng vum 2. bis 23. Mee 2021 di zweet Editioun vum Festival fir Jonk Talenter ënnert dem neien Numm: BaYoTa – Äre Festival

Dir, déi Jonk, kritt d’Chance, Är eegen Talenter ze entdecken oder ze beweisen. An dat a ganz ënnerschiddleche Kategorien! Dir kënnt dobäi nei Erfarunge sammelen, aner Säiten un Iech selwer kenne léieren an eventuell verstoppten Talenter erfaassen a weider entwéckelen, De Festival riicht sech u Jugendlecher a jonk Erwuessener. Dir kënnt bei Concourse matmaachen a schéi Präisser gewannen. Zéckt net, mellt Iech un a maacht mat!

Iech, den Erwuessenen, bitt sech d’Geleeënheet, Är eege Kanner oder soss Jonker vun enger anerer Säit ze erliewen. Dir kënnt jonk Talenter a verschiddene Beräicher um Wierk gesinn.

Corona bedéngt gëtt et nëmmen zwee grouss Concoursen: "Weis däin Talent" (Musek, Gesang, Danz, Film, Art de la Parole an Zirkus) an "D'Jugend moolt".


 

Die Jugend- und ArcA Kommission organisieren, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bartringen, vom 2. bis 23. Mai 2021 die zweite Auflage des Festivals der jungen Talente unter dem neuen Namen: BaYoTa – Euer Festival

Ihr, die Jugend, habt die Möglichkeit, eure eigenen Talente zu entdecken oder zu beweisen. Und das in sehr unterschiedlichen Kategorien! Ihr könnt neue Erfahrungen sammeln, andere Seiten an euch selbst kennenlernen und verborgene Talente entdecken oder entwickeln. Das Festival richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Ihr könnt an Wettbewerben teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Zögert nicht, euch anzumelden und mitzumachen!

Ihnen als Erwachsener wird die Möglichkeit geboten, Ihre eigenen Kinder oder andere Jugendliche von einer anderen Seite zu erleben. Sie können junge Talente in verschiedenen Bereichen bei der Arbeit sehen.

Corona bedingt gibt es nur zwei große Wettbewerbe "Zeig dein Talent" (Musik, Gesang, Tanz, Film, Sprechkunst und Zirkus) und "D'Jugend moolt" (Malerei).La commission jeunesse ainsi que la commission ArcA, en collaboration avec la commune de Bertrange, organisent la deuxième édition du Festival des jeunes talents sous son nouveau nom : BaYoTa – votre festival

Vous, les jeunes, avez l'opportunité de découvrir ou de démontrer vos propres talents. Et cela dans des catégories très différentes! Vous pouvez acquérir de nouvelles expériences, apprendre à connaître d'autres facettes de vous-même et découvrir ou développer des talents cachés. Le festival s'adresse aux adolescents et jeunes adultes. Vous pouvez participer à des concours et gagner de superbes prix. N'hésitez pas à vous inscrire et à participer!

En tant qu'adulte, vous avez la possibilité de découvrir vos propres enfants ou d'autres jeunes sous un angle différent. Vous pouvez voir de jeunes talents dans différents domaines au travail.

En raison du coronavirus, il n'y a que deux grands concours : "Montre ton talent" (musique, chant, danse, cinéma, art de la parole et cirque) et "D'Jugend moolt" (peinture).The Youth and ArcA Commissions, in collaboration with the municipality of Bertrange, are organizing the second edition of the Festival of young talents under its new name: BaYoTa – your festival

You, the youngsters, have the opportunity to discover or demonstrate your own talents in very different categories! You can gain new experiences, get to know other sides of yourself, and discover or develop hidden talents. The festival aims for at adolescents and young adults. You can enter contests and win great prizes. Don't hesitate to register and participate!

As an adult, you have the opportunity to experience your own children or other young people from a different perspective. You can see young talents in different fields at work.

Due to coronavirus, there are only two big competitions: "Show your talent" (music, singing, dance, film, art of speech and circus) and "D'Jugend moolt" (painting).