Bicherbus

bicherbus

BICHERBUS
rue Jos Merten
L-9257 Diekirch
Tél. 80 30 81
Fax. 80 30 81 - 333
Nationalbibliothéik - Lëtzebuerg

Wéini kënnt de Bicherbus?

Bartreng (arrêt Centre Atert) vun 11.20 bis 11.45 Auer
Datumer 25.01.2017
  15.02.2017
  15.03.2017
  05.04.2017
  10.05.2017
  31.05.2017
  28.06.2017
  19.07.2017
  20.09.2017
  11.10.2017
  08.11.2017
  29.11.2017